ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (εφεξής ο «Διοργανωτής»), όπως εκπροσωπείται νόμιμα, απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση για συμμετοχή στο διαγωνισμό “ATHENS STARTUP AWARDS” (εφεξής ο «Διαγωνισμός»).

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 1. Στον Διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν φυσικά & νομικά πρόσωπα, σύμφωνα με τα οριζόμενα ανά διαγωνιστική κατηγορία. Τα φυσικά πρόσωπα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.
 2. Στο διαγωνισμό δεν μπορούν να συμμετέχουν υπάλληλοι ή συνεργάτες του Διοργανωτή και οι συγγενείς των ανωτέρω έως β’ βαθμού.
 3. Εάν οι συμμετέχοντες συμμετέχουν ως ομάδα, συμφωνούν ότι θα ορίσουν εκπρόσωπο της ομάδας με τον οποίο ο Διοργανωτής θα επικοινωνεί σε κάθε στάδιο του Διαγωνισμού. Σε περίπτωση που η επιχειρηματική ομάδα επιλεχθεί για να λάβει βραβεία, ο εκπρόσωπος παραλαμβάνει το βραβείο και στην πορεία η επιχειρηματική ομάδα είναι υπεύθυνη να διασφαλίσει ότι τα βραβεία θα διανεμηθούν κατάλληλα μεταξύ των μελών της ομάδας. Το δικαίωμα συμμετοχής του κάθε συμμετέχοντα είναι συνδεδεμένο με το δικαίωμα συμμετοχής της ομάδας.
 4. Όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στις εφαρμογές ενός συμμετέχοντα παραμένουν στον συμμετέχοντα στον οποίο ανήκουν. Οποιοδήποτε δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτου παραμένει στο τρίτο μέρος ή τρίτους στον οποίο/στους οποίους ανήκουν. Οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν ότι πολλές επιχειρηματικές ιδέες θα παρουσιαστούν κατά τη διάρκεια αυτού του Διαγωνισμού και ότι αυτές οι επιχειρηματικές ιδέες μπορεί να είναι παρόμοιες ή ταυτόσημες ως προς το θέμα, τη μορφή ή άλλες απόψεις. Οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν και συμφωνούν ότι ο Διοργανωτής δεν έχει τώρα, ούτε θα έχει στο μέλλον, οποιαδήποτε υποχρέωση ή ευθύνη, άμεση ή έμμεση, ή οποιαδήποτε άλλη, σε σχέση με την παραβίαση ή την προστασία του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλων δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας σε σχέση με την επιχειρηματική ιδέα των συμμετεχόντων.
 5. Οι συμμετέχοντες δηλώνουν ότι: (i) η επιχειρηματική ιδέα είναι δική τους ιδέα και δεν παραβιάζει την πνευματική ιδιοκτησία, δικαιώματα κυριότητας ή άλλα δικαιώματα οποιουδήποτε τρίτου μέρους, (ii) η δημοσίευση της επιχειρηματικής ιδέας μέσω διαφόρων μέσων, συμπεριλαμβανομένων του διαδικτύου, δεν θα παραβιάσει τα δικαιώματα οποιουδήποτε τρίτου μέρους. Επιπλέον, σε περίπτωση ηλεκτρονικών εφαρμογών και όπου απαιτούνται άδειες χρήσεις λογισμικών προγραμμάτων ή άλλες άδειες, οι συμμετέχοντες βεβαιώνουν ότι διαθέτουν όλα τα απαραίτητα δικαιώματα για να υποβάλουν την εφαρμογή άνευ όρων και χωρίς περιορισμό στους Διοργανωτές.
 6. Οι συμμετέχοντες θα είναι υπεύθυνοι για τη διασφάλιση ότι τα στοιχεία επικοινωνίας που σχετίζονται με τις συμμετοχές τους είναι ενημερωμένα και ακριβή, ώστε να μπορεί ο Διοργανωτής να έρθει σε επικοινωνία μαζί τους.
 7. Ο Διοργανωτής δεν έχει καμία υποχρέωση να χρησιμοποιήσει τις επιχειρηματικές ιδέες που θα αναπτυχθούν σε αυτόν τον Διαγωνισμό ή καθ’ οποιονδήποτε τρόπο να συμβληθεί με τους συμμετέχοντες.
 8. Ο Διοργανωτής ή / και τυχόν τρίτοι που ενεργούν για λογαριασμό του (εκτελούντες την επεξεργασία κατ’ εντολή και για λογαριασμό του Διοργανωτή) θα επεξεργάζονται τα δεδομένα των συμμετεχόντων/νικητών για τους σκοπούς του παρόντος Διαγωνισμού, τη δήλωση των νικητών και την οργάνωση και την απονομή των βραβείων τους. Τα προσωπικά αυτά δεδομένα δεν διαβιβάζονται σε τρίτους (εκτός από τους εκτελούντες την επεξεργασία κατ’ εντολή και για λογαριασμό του Διοργανωτή). Κάθε συμμετέχων έχει δικαίωμα να ζητήσει πρόσβαση ή τη διαγραφή των δεδομένων του από το αρχείο που τηρείται για τους σκοπούς του παρόντος Διαγωνισμού.
 9. Ο Διοργανωτής δύναται σε οποιαδήποτε φάση του Διαγωνισμού να ζητήσει τα σχετικά έγγραφα (ταυτότητα, διαβατήριο, πτυχία κλπ) για τη διασταύρωση ή πιστοποίηση των στοιχείων των συμμετεχόντων σύμφωνα με τους παραπάνω όρους.
 10. Σε περίπτωση ψευδούς δήλωσης ο Διοργανωτής δε φέρει ουδεμία ευθύνη, διατηρεί δε το δικαίωμα ακύρωσης της συμμετοχής σε οποιαδήποτε φάση του Διαγωνισμού.
 11. Με την εγγραφή και τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό οι συμμετέχοντες:
  • συμφωνούν να συμμορφώνονται με τους παρόντες Όρους. Το σχετικό με το Διαγωνισμό προωθητικό υλικό, συμπεριλαμβανομένων όλων των πληροφοριών σχετικά τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό, αποτελούν επίσης μέρος των παρόντων Όρων. Σε περίπτωση σύγκρουσης μεταξύ οποιωνδήποτε όρων που αναφέρονται στο εν λόγω προωθητικό υλικό και των παρόντων Όρων, οι παρόντες Όροι υπερισχύουν.
  • συμφωνούν ότι ο Διοργανωτής, μαζί με τους υπαλλήλους του, καθώς και τα τρίτα μέρη που σχετίζονται με τον Διαγωνισμό (όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά οι Συνεργάτες, Υποστηρικτές, Μέσα ενημέρωσης, Υλοποιητές κλπ) δε φέρουν ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια, ζημία, αξιώσεις και αγωγές κάθε είδους σε σχέση με τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό, με τις αναπτυχθείσες επιχειρηματικές ιδέες ή με την αποδοχή ή τη χρήση οποιουδήποτε από τα βραβεία.
  • συμφωνούν ότι η απόφαση της Επιτροπής Αξιολόγησης που θα επιλεχθεί από το Διοργανωτή είναι οριστική και δεσμευτική σε σχέση με τα βραβεία που θα απονεμηθούν.
  • συμφωνούν ότι η συμμετοχή στον παρόντα Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Ο Διοργανωτής δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο για να συμμετάσχει στο Διαγωνισμό. Η πρόσβαση στο δικτυακό τόπο του Διαγωνισμού επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές του διαγωνισμού. Περαιτέρω, ο Διοργανωτής δεν ευθύνεται για οιαδήποτε επιβάρυνση των συμμετεχόντων εκ των άνω αιτιών.
  • συμφωνούν ότι ο Διοργανωτής δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη προκύψει στον ιστότοπο του Διαγωνισμού, η οποία ενδεχομένως έχει ως αποτέλεσμα την προσωρινή ή μόνιμη διακοπή του Διαγωνισμού ή την ακύρωση κάποιων συμμετοχών λόγω μη καταχώρησης της ανάρτησής τους.
  • συμφωνούν ότι ο Διοργανωτής δεν εγγυάται ότι η ιστοσελίδα του Διαγωνισμού ή οι διακομιστές μέσω των οποίων αυτός τίθεται στη διάθεση των συμμετεχόντων, θα παρέχονται χωρίς «ιούς» ή άλλα επιζήμια συστατικά ή ότι οι ιστοσελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές ή τα αποτελέσματά τους είναι ορθά, πλήρη και διαθέσιμα ανά πάσα στιγμή. Κάθε συμμετέχων έχει την αποκλειστική ευθύνη να διασφαλίσει με τη χρήση αντιικού λογισμικού τη μη προσβολή και προστασία του προσωπικού υπολογιστή του και των αρχείων του από ιούς ή καταστροφικά προγράμματα – εφαρμογές καθώς και την ενδεχόμενη καταπολέμηση κάθε ανιχνευθέντος ιού. Σε κάθε περίπτωση, ο Διοργανωτής δεν βαρύνεται με οποιαδήποτε δαπάνη για την απαραίτητη συντήρηση, επισκευή ή επιδιόρθωση του υπολογιστή του συμμετέχοντος/επισκέπτη και γενικά του συστήματός του για οποιαδήποτε βλάβη υποστεί κατόπιν επίσκεψής του στον ιστότοπο του Διαγωνισμού.
  • συναινούν και συμφωνούν ότι το όνομα, η εικόνα, φωτογραφίες, βίντεο, ηχογραφήσεις, δηλώσεις, βιογραφικά στοιχεία τους και περιγραφές/ λεπτομέρειες / στιγμιότυπα και βίντεο με επίδειξη των επιχειρηματικών ιδεών τους μπορούν να χρησιμοποιηθούν από το Διοργανωτή για διαφημιστικούς σκοπούς, συμπεριλαμβανομένης, χωρίς περιορισμό της ένταξης αυτών στις ιστοσελίδες τους, στο προωθητικό υλικό, σε ενημερωτικά δελτία και σε κάθε διαφήμιση που συνοδεύει ή που προκύπτει από τον Διαγωνισμό όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά σε καταχωρήσεις σε οποιοδήποτε έντυπο μέσο blogs ή σε άρθρα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, χωρίς ανάγκη λήψης περαιτέρω άδειας εκ μέρους τους και χωρίς καταβολή οποιασδήποτε πληρωμής ή άλλης αποζημίωσης. Η λίστα των βραβείων και τα ονόματα των νικητών θα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του Διοργανωτή.
  • συμφωνούν να μην χρησιμοποιήσουν ή να προωθήσουν προσβλητικό, άσεμνο, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, απειλητικό, παρενοχλητικό ή οποιοδήποτε άλλο παράνομο υλικό στις συμμετοχές και τις επιχειρηματικές τους ιδέες.
  • συμφωνούν ότι η συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό δεν θα παραβιάσει οποιαδήποτε υποχρέωση εμπιστευτικότητας ή συμβατικά δικαιώματα τρίτων και ότι με τη συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό, δεν παραβιάζουν κανένα νόμο, σύμβαση, ή κανονισμό.
  • συμφωνούν ότι τυχόν κόστος προετοιμασίας των προτάσεων που υποβάλλονται στον Διαγωνισμό επιβαρύνει αποκλειστικά τους συμμετέχοντες.
 12. Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει, να αλλάξει ή να ακυρώσει το Διαγωνισμό ανά πάσα στιγμή κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια χωρίς καμία ευθύνη για τυχόν ζημίες και έξοδα που προκύπτουν εξ αυτού του λόγου.
 13. Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια να τροποποιήσει αυτούς τους Όρους ανά πάσα στιγμή αναρτώντας μια νεότερη έκδοση αυτών στην σχετική ιστοσελίδα www.athensstartupawards.gr.
 14. Οι παρόντες Όροι διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Τα δικαστήρια των Αθηνών θα έχουν αποκλειστική αρμοδιότητα για την εκδίκαση κάθε διαφοράς που προκύπτει σε σχέση με το Διαγωνισμό ή τους παρόντες Όρους.