Χάρης Λαμπρόπουλος

Ο Dr. Χάρης Λαμπρόπουλος είναι Επίκουρος Καθηγητής Οικονομικών Ανθρωπίνων Πόρων του Πανεπιστημίου Πατρών, κάτοχος διδακτορικού διπλώματος Οικονομικών Επιστημών της London School of Economics (Ph.D. econ. LSE).

Είναι εκλεγμένο Μέλος ΔΣ του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΒΕΑ) από το 2006, όπου και συμμετέχει ενεργά σε πλήθος δραστηριοτήτων του με στόχο την προώθηση της επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας, της ανάπτυξης του ανθρωπίνου κεφαλαίου, της εξωστρέφειας και του επιχειρείν. Είναι Πρόεδρος του Ινστιτούτου Ερευνών και Μελετών του ΕΒΕΑ και της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΙΕΜΕ-ΚΕΕΕ) και Επικεφαλής Σύμβουλος της Θερμοκοιτίδας Νεοφυών Επιχειρήσεων Αθήνας (ΘΕΑ-ΕΒΕΑ / The Athens Start-up Business Incubator).

Είναι Γενικός Γραμματέας της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής του Διεθνούς Επιμελητηρίου (ICC Hellas), μέλος του Economy & Finance Committee των Ευρωεπιμελητηρίων (Eurochambres), Γραμματέας στο Περιφερειακό Συμβούλιο Έρευνας και Καινοτομίας (ΠΣΕΚ) Αττικής και μέλος του Εθνικού Συμβουλίου Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού (ΕΣΕΚΑΑΔ) του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Επίσης, είναι μέλος του Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβούλιο (ΠΕΣ) Αττικής, Γενικός Γραμματέας του Φαρμακευτικού Φόρουμ του ΕΒΕΑ (EPhForT), καθώς και εκλεγμένο μέλος ΔΣ του Ελληνικού Συλλόγου Αποφοίτων του LSE, του Ελληνικού Επιμελητηριακού Συνδέσμου Μεταφορών (ΕΕΣΥΜ) και του Αραβο-Ελληνικού Επιμελητηρίου.

Έχει διατελέσει ανώτατο στέλεχος (Πρόεδρος & CEO), μέλος ΔΣ και σύμβουλος σε διάφορες εταιρείες, funds και Οργανισμούς, στον ιδιωτικό και στον δημόσιο τομέα, στην Ελλάδα και το εξωτερικό, Principal Consultant της Παγκόσμιας Τράπεζας (the World Bank), καθώς και Σύμβουλος Υπουργών (Παιδείας, Τουρισμού, Υγείας). Τέλος, έχει δημοσιεύσει άρθρα του σε διεθνή ακαδημαϊκά περιοδικά, έχει συμμετάσχει σε πληθώρα αποστολών στο εξωτερικό, έχει λάβει διάφορες διακρίσεις και υποτροφίες και έχει ενεργή συμμετοχή στα κοινά.